Badanie sprawozdania finansowego BFPK za 2017r.

Rada Nadzorcza Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki. Z uwagi na specyfikę branży oczekiwane jest także szczegółowe omówienie:  wysokości tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizujących na należności wynikające z wypłaconych poręczeń, sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność ich wysokości do poziomu ryzyka, poziomu zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń i generowane z tego tytułu dla spółki ryzyko.

Oferta złożona w formie papierowej lub elektronicznej powinna zawierać:

  1. Informacje o oferencie:

-forma prowadzonej działalności,

-aktualny wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,

-wpis oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,

  1. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta:

– aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,

– zaświadczenie o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

  1. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
  3. Opis doświadczenia zawodowego wraz z listą referencyjną jednostek, w której przeprowadzano badanie sprawozdań finansowych.

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze audytora to:

– doświadczenie,  zwłaszcza w ocenie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością Spółki,

– termin realizacji,

– cena (która nie stanowi jednak głównego kryterium).

Wymaganiem dodatkowym może być uczestnictwo biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

 

 

Zbieranie ofert trwa od dnia 20.11.2017 do 10.12.2017.

BFPK Sp. z o.o. nie jest podmiotem ustawowo zobowiązanym do przeprowadzenia badania sprawozdanie finansowego.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi najpóźniej w dniu 31.12.2017r. w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany w ofercie adres.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro Funduszu:

– email:  fundusz@bfpk.pl

– telefon: 33 497-29-79