O nas

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. (dawniej: Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.) powstał w styczniu 2002 r. z inicjatywy Gminy Bielsko-Biała. Kapitał zakładowy wynosi 3,96 mln zł, a udziałowcem Funduszu jest w 100% Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

BFPK Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu o charakterze non –profit. Misją i celem BFPK Sp. z o.o. jest aktywne wpieranie i rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie na cele gospodarcze pożyczek, poręczeń (kredytów, poręczeń, leasingów, wadiów przetargowych) mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mającym siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Kapitał operacyjny BFPK Sp. z o.o. w wysokości 6,9 mln umożliwia udzielanie pożyczek, poręczeń do maksymalnej wysokości 345 tys. zł.
BFPK Sp. z o.o. jest podmiotem, który otrzymał wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie umowy z 19 kwietnia 2005r. PARP dokapitalizował Fundusz kwotą 5 milionów złotych. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych. Dokapitalizowanie zrealizowane zostało w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP) , lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw.”

W roku 2016 i 2017 BFPK Sp. z o.o., dotychczas fundusz poręczeniowy, wykorzystał nowe możliwości i poszerzył swój zakres działalności.
Z dniem 10 listopada 2016r. zmieniona została nazwa Spółki oraz poszerzony został zakres jej działania. Obecnie firma Spółki brzmi: Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. Adres, logo, dane kontaktowe pozostały bez zmiany.

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. świadczy obecnie następujące usługi dla firm, należących do sektora MMSP:
usługi finansowe:
– pożyczki
– wadia do przetargów w formie poręczeń
– poręczenia kredytów, pożyczek i leasingów

usługi pośrednictwa finansowego:
– poszukiwanie odpowiedniego finansowania
– doradztwo w zakresie montażu finansowego

usługi doradcze:
– konsulting
– biznes plany
– analizy finansowe przedsięwzięć
– analizy opłacalności wejść kapitałowych
– analizy rynkowe
– wnioski o dotacje unijne

BFPK Sp. z o.o. jako beneficjent pomocy przekazanej w ramach umowy o dofinansowanie z PARP prowadzi:

  • fundusz pożyczkowy, zgodnie z art 6b ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110)
  • fundusz poręczeniowy, zgodnie z art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110)

Od początku swojej działalności Fundusz udzielił wsparcia w postaci poręczeń dla firm sektora MMSP na kwotę ponad 36 mln zł. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców dzięki temu wsparciu utworzono 540 miejsc pracy, a utrzymano ponad 4,1 tys..

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.