Dane podstawowe:

Nazwa spółki: Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Spółka z o.o.

NIP: 937-23-55-655

REGON: 072781748

KRS: 0000097362

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Bogusławskiego 24

data rejestracji w KRS: 20.03.2002r.

telefon: 33 497-29-79

email: fundusz@bfpk.pl

adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała

kapitał zakładowy: 3.960.000,00 zł

suma bilansowa na dzień 31.12.2017r.  8.440.761,57 zł

Wspólnicy:

1) Agencja Rozwoju Regionalnego SA  (100%)


Struktura Spółki:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Władze Spółki:

  • Prezes Zarządu: Wioletta Łopatka
  • Rada Nadzorcza:

1) Marek Hetnał – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Tomasz Kowalski – Zastępca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej

3) Mirosław Krysta – Sekretarz Rady Nadzorczej

  • Prokurent: Adam Kaczmarczyk – Dyrektor ds Rozwoju

Struktura własnościowa:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.960.000,00 zł i dzieli się na 3.960 udziałów, znajdujących się w całości w posiadaniu  Agencji Rozwoju Regionalnego SA.


Działalność:

Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez:

– udzielanie pożyczek związanych z prowadzoną przez MSP działalnością gospodarczą,

– udzielanie poręczeń lub gwarancji za zobowiązania MSP, wynikające z  umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium i wykonania kontraktu,

– świadczenie usług w zakresie doradztwa, zarządzania, sporządzania biznes planów, pozyskiwania finansowania i pomocy w wypełnianiu formalności z tym związanych.

Przedmiotem działalności Spółki określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności  jest:

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Działalność spółki ma charakter non-profit.


Załatwianie spraw:

Przedsiębiorca może załatwić w Bielskim Funduszu Projektów  Kapitałowych  sprawę:

  • osobiście
  • telefonicznie
  • listownie
  • pocztą elektroniczną

Spółka prowadzi dziennik podawczy oraz rejestry wniosków o poręczenie, pożyczkę i udzielonych poręczeń i pożyczek


Majątek spółki:

Na dzień 31.12.2018r. majątek trwały 2.325.132,76 zł; suma bilansowa 8.424.068,63 zł


Kontakt:

telefon: 33 497-29-79

adres: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała

e-mail: fundusz@bfpk.pl

wskazówki dojazdowe i zdjęcie siedziby (3 piętro)


Przetargi i zapytania ofertowe: